AYDIN BİLİNÇ AKADEMİ

İstatisitik 1

ABA İSTATİSTİK SEMİNERLERİ

TEMEL İSTATİSTİK SEMİNERİ – I

Seminer, Sosyal Bilimler alanında çalışmalarda bulunan akademisyenler ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin temel istatistik tekniklerini tanımalarını sağlamak ve çalışmalarında topladıkları verileri kendi başlarına düzenleyerek etkili bir şekilde SPSS programında analiz yapabilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Seminere katılım en fazla 20 kişi ile sınırlıdır. Katılımcıların kişisel bilgisayarları ile seminere katılmaları gerekmektedir. Seminerde kullanılacak doküman, notlar ve veriler her katılımcıya temin edilecektir.

Eğitmen: KOMİSYON

Seminer Tarihi Eğitim Süresi Eğitim Ücreti
 25-26 KASIM 2 Gün 500 TL

Seminer Konuları ve Programı

Analizin Adı Analizin Amacı Eğitim Süresi Kullanılacak Yazılım
Temel Bilgiler ve SPSS SPSS programı ve programın mantığı konusunda bilgi vermek. 1. Gün SPSS
Verilerin analize hazırlanması Verilerin analize uygun hale getirilmesi için varsayımların sağlanıp sağlanamadığının belirlenmesi. 1. Gün SPSS
Betimsel istatistikler Verilere ilişkin ortalama, standart sapma, minimum, maksimum, yüzde, çeyrek sapma, vb. betimsel istatistiklerin elde edilmesi. 1. Gün SPSS
Korelasyon Aralarında ilişki olduğu düşünülen değişkenler arasındaki ilişkinin yönünün ve şiddetinin belirlenebilmesi. 1. Gün SPSS
Çoklu regresyon Bağımlı değişkenin çalışma kapsamında ele alınan bağımsız değişkenler tarafından ne düzeyde yordandığını ve bu değişkenlerin nasıl bir etkiye sahip olduğunun belirlenmesi. 1. Gün SPSS
Faktör analizi Aralarında ilişki bulunduğu düşünülen çok sayıdaki değişken arasındaki ilişkilerin anlaşılmasını ve yorumlanmasını kolaylaştırmak için daha az sayıdaki temel boyuta indirgemek veya özetlemek. 1. Gün SPSS
T testi – U testi Farklı iki koşulda elde edilen sonuçların farklı olup olmadığı belirlemek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Parametrik ve parametrik olmayan verilerde farklı yöntemler uygulanarak ortalama puanlar arasındaki farklılığın anlamlı olup olmadığı araştırılır. 2. Gün SPSS
ANOVA – H Testi Üç ya da daha fazla gruba ait ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığı ile ilgili hipotezleri test etmek için kullanılmaktadır. 2. Gün SPSS
ANCOVA Araştırmalarda etkisi test edilen bağımsız değişkenin dışında bağımlı değişken ile ilişkisi bulunan ve ortak değişken olarak isimlendirilen bir başka değişkenin ya da değişkenlerin istatistiksel olarak kontrol edilmesini sağlamaktır. 2. Gün SPSS
Non Parametrik Testler Ki-kare bağımsızlık ve ki-kare uygunluk testleri ile diğer kategorik değişkenler için kullanılan analiz türlerinin tanıtılması ve uygulama yapılması. 2. Gün SPSS

Not: Tüm uygulamalar tabloda belirtilen programlar yardımıyla gerçekleştirileceğinden ilgili programın setup dosyası katılımcılara seminer öncesi verilecektir.